+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

RODO

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych WILPO Spółka z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29.
 1. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  • adres email: wilpo@wilpo.pl
  • adres korespondencyjny: PWP WILPO Spółka z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29.
 1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy – przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  • tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia, tj. realizacji uzasadnionego interesu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji
   o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  • Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
    • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
    • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
    • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
    • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

    • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
    • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
    • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
    • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
    • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
    • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
    • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
    • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
    • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

    • za Państwa zgodą;
    • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • w celu ochrony praw innej osoby; lub
    • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  • Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  • pisemnie na adres: PWP WILPO Sp. z o.o. , 41-400 Mysłowice,  Mikołowska 29
  • mailowo na adres: wilpo@wilpo.pl
 1. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi
  co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych jest PWP WILPO Sp. z o.o.,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z możliwością przekazania Państwa danych osobowych do państw spoza EOG, przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Aby uzyskać kopię Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub zgłoszenie realizacji tego prawa w sposób przewidziany dla realizacji pozostałych praw o których mowa w niniejszej informacji.