+48 (32) 251-92-25 wilpo@wilpo.pl

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej

Posiadając odpowiednie uprawnienia nadane przez Prezesa PAA oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa atomowego, w tym:

  • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
  • nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
  • przeprowadzania szkoleń pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych,
  • współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.